تاریخچه مجله

این مجله در گذشته با نام "مطالعات زمین شناسی" فعالیت می‌کرد، اما با توجه به سیاستهای کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی شدن تمام مجلات علمی و فعالیت آنها در سطح گرایشهای علمی خاص مطرح در هر رشته، نشریه "مطالعات زمین شناسی" به دوفصلنامه "رخساره‌های رسوبی" تغییر نام داد و پس از آن با نام و ترکیب هیأت تحریریه جدید به صورت کاملاً تخصصی در زمینه چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت نموده است.

زمینه مطالعاتی

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیطهای زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی سیستماتیک و بررسی محیطهای رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روشهای تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبطند.

روند داوری

هیئت تحریریه نشریه رخساره‌های رسوبی، از داوران محترم تقاضا دارد پس از ارزشیابی موارد مطرح شده در فرم داوری درباره هر مقاله، نتایج بررسیهای خود را حداکثر دو هفته پس از وصول مقاله بر روی وب سایت نشریه بارگذاری و یا نسخه داوری شده را از طریق پست الکترونیک نشریه به نشانی gs@um.ac.ir ارسال نمایند.

سیاست دسترسی آزاد

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی، اجازه دسترسی آزاد به محتوی خود را به همه کاربران می‌دهد.

محورهاي مورد بحث در اين نشريه

تفسير محيطهاي زيستي جانوران و گياهان گذشته، مطالعات ديرينه شناسي سيستماتيك و بررسي محيطهاي رسوب‌گذاري كربناته و آواري با استفاده از ابزار و روشهاي تحليل رخساره‌اي، فسيل شناسي، زيست شناسي ديرينه يا پالئوبيولوژي، بوم شناسي ديرينه يا پالئواكولوژي، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محيط زندگي خود، چينه نگاري، تحليل و تكامل حوضه، رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، ژئوشيمي رسوبي و ...