نشریه های علمی انتشارات
  

رخساره‌های رسوبی
علمی ـ پژوهشی
۲۰۰۸-۷۸۷X
۲۰۰۸-۷۸۷X
دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور علیرضا عاشوری
پروفسور علیرضا عاشوری
دکتر عباس قادری
۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دفتر نشریه رخساره‌های رسوبی
jearth.um.ac.ir
دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت می‌کند. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیطهای زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی سیستماتیک و بررسی محیطهای رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روشهای تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبطند. این مجله دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون بررسـی نشـریات علـمی کشـور به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد. مجله رخساره‌های رسوبی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.

تاریخچه نشریه

این مجله در گذشته با نام "مطالعات زمین شناسی" فعالیت می‌کرد، اما با توجه به سیاستهای کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی شدن تمام مجلات علمی و فعالیت آنها در سطح گرایشهای علمی خاص مطرح در هر رشته، نشریه "مطالعات زمین شناسی" به دوفصلنامه "رخساره‌های رسوبی" تغییر نام داد و پس از آن با نام و ترکیب هیأت تحریریه جدید به صورت کاملاً تخصصی در زمینه چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت نموده است.

حوزه و تخصص نشریه

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیطهای زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی سیستماتیک و بررسی محیطهای رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روشهای تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبطند.

محورهاي مورد بحث در اين نشريه

تفسير محيطهاي زيستي جانوران و گياهان گذشته، مطالعات ديرينه شناسي سيستماتيك و بررسي محيطهاي رسوب‌گذاري كربناته و آواري با استفاده از ابزار و روشهاي تحليل رخساره‌اي، فسيل شناسي، زيست شناسي ديرينه يا پالئوبيولوژي، بوم شناسي ديرينه يا پالئواكولوژي، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محيط زندگي خود، چينه نگاري، تحليل و تكامل حوضه، رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، ژئوشيمي رسوبي و ...


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد