• نام : مدیر اجرایی
  • آدرس پستی : مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دفتر نشریه رخساره‌های رسوبی
  • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
  • تلفن 051-38804143
  • فاکس 051-38804143
  • نام : دکتر عباس قادری
  • تلفن 051-38804143