دکتر علیرضا عاشوری، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد) 

دکتر سید رضا موسوی حرمی، استاد ـ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (دانشگاه فردوسی مشهد) 

دکتر فاطمه هادوی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد) 

دکتر محمد علی جعفریان، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان) 

دکتر محمد داستانپور، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان) 

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه تهران) 

دکتر مهدی یزدی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان) 

دکتر مهدی نجفی، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)