نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: مطالعه محیط رسوب گذاری و زیست چینه نگاری بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (چاه شماره ۶۳)


صفحات: 177-158

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.23441

چکیده
توالیهای کربناته سازند سروک از آلبین پسین تا تورونین میانی در بخشهای مختلف منطقه جنوب غربی ایران و خلیج فارس نهشته شده اند و به همراه سازند کربناتی ایلام دومین مخزن نفتی بزرگ ایران به شمار می روند. به منظور تعیین محیط رسوب گذاری، مطالعات رخساره ای بر روی توالیهای این سازند در چاه شماره ۶۳ واقع در بخش غربی میدان نفتی اهواز آن انجام شده است. از دیدگاه سنگ شناختی، بخش بالایی سازند سروک در این چاه شامل سنگ آهکهای تمیز تا آرژیلی است که در قسمتهایی، به طور بخشی دولومیتی شده اند. بر این اساس تعداد ۱۵ رخساره میکروسکپی در ۶ کمربند رخساره ای در این سازند معرفی گردیده اند. بر اساس آنالیزهای رخساره ای انجام شده برای سازند سروک در این میدان، محیط رسوبی رمپ کربناته کم شیب معرفی شده و توزیع رخساره ها و مجموعه های رخساره ای در الگوی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیزهای فراوانی با ترسیم نمودار دایره ای برای بررسی فراوانی رخساره های مختلف انجام گرفته اند. مطالعات زیست چینه ای انجام شده بر روی میکروفسیلهای موجود، به معرفی سه زون زیستی در فواصل مورد مطالعه از سازند سروک منجر گردیده اند که عبارتند از زون زیستی تجمعی Nezzazata–Alveolinids به سن نسبی سنومانین، زون فراوانی خرده های رودیستی (Rudist debris) به سن نسبی سنومانین ـ تورونین و زون تجمعی Moncharmontia apenninica-Nezzazatinella-Dicyclina به سن نسبی تورونین. بایوزونهای شناسایی شده با زونهای زیستی Wynd (۱۹۶۵) مقایسه گردیده اند.

کلمات کلیدی:   سازند سروک; ریزرخساره; بایوزون; آنالیز فراوانی; میدان اهواز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3127

بازدید: 1336

تاریخ دریافت: 1392/04/15 , تاریخ پذیرش: 1393/05/04 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد