نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تعیین رخساره‌های الکتریکی بر اساس رخساره‌های رسوبی و گونه های سنگی به کمک روشهای خوشه‌بندی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی و اطلاعات مغزه حفاری در سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی


صفحات: 195-178

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.23589

چکیده
رخسارۀ الکتریکی، واحدی از رسوبات یک توالی عمودی است که بر اساس قرائت نگارهای چاه پیمایی از واحدهای بالا و پایین خود قابل تفکیک است. برای شناسایی رخساره‌های الکتریکی توالی دو سازند کنگان و قسمت بالایی سازند دالان، از نگارهای چاه پیمایی با نظارت اطلاعات آنالیز مغزه حفاری چهار چاه (A، B، C و D) در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شد. با توجه به این که تنها اطلاعات مغزه چاه A در دسترس بود، ابتدا به بررسی مقاطع نازک تهیه‌شده از پلاگهای مغزه حفاری در این چاه پرداخته شد که موجب شناسایی ۱۲ ریزرخساره و ۷ محیط رسوبی شد. برای شناسایی رخساره‌های الکتریکی با استفاده از این داده‌ها روشهای خوشه‌بندی استفاده شد تا پاسخ نگارها و داده‌های مغزه در دسته‌های همگن قرار گیرند. در مطالعه حاضر، گونه های سنگی که خصوصیات مخزنی یکسانی دارند با استفاده از نمودار متقاطع تخلخل/تراوایی مغزه شناسایی شدند که بر این اساس ۶ گونۀ سنگی شناسایی شد. پس از دسته‌بندی و واسنجی گونه های سنگی و ریزرخسار های حاصل از اطلاعات مغزه حفاری، مدلهای MRGC این رخساره‌ها در نگارهای چاه A نیز شناسایی شدند. مدل بهینه‌شده در چاه A در چاههای B، C و D به کار گرفته شد تا رخساره‌های الکتریکی را در این چاهها که فاقد مغزه بودند شناسایی کند. برای کنترل کیفیت رخساره‌های پیش‌بینی‌شده در این چاه‌ها، میانگین خواص پتروفیزیکی هر یک از رخساره‌ها در چاه‌های مختلف با هم مقایسه گردید. همچنین این رخساره‌ها در ۴ چاه باهم مطابقت داده شدند تا میزان همخوانی آنها با یکدیگر تعیین شود. در نتیجه تعداد ۶ رخسارۀ الکتریکی با خواص پتروفیزیکی متفاوت شناسایی شدند که ضعیف‌ترین کیفیت مخزنی متعلق به رخسارۀ شمارۀ ۱ با سنگ‌شناسی غالب انیدریت لایه‌ای و بهترین کیفیت مخرنی متعلق به رخسارۀ شمارۀ ۶ با سنگ‌شناسی غالب دولومیت و کلسیت با بافت گرینستونی بود. با توجه به دقت بالای نتایج به دست آمده، مدل به دست آمده در سایر چاههای میدان قابل استفاده است.

کلمات کلیدی:   رخسارۀ الکتریکی; رخسارۀ رسوبی; خوشه‌بندی; روش MRGC; نگارهای چاه پیمایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3207

بازدید: 1281

تاریخ دریافت: 1392/04/18 , تاریخ پذیرش: 1393/07/02 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد