نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: ریزرخساره ها و محیط رسوبی سنگ آهکهای سازند دلیچای در شمال شرق شاهرود (برش ری آباد)


صفحات: 207-196

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.28339

چکیده
برشی از سازند دلیچای در ری آباد، (شمال شرق شاهرود) و در محور اصلی میامی ـ جاجرم به ضخامت ۱۶۶ متر مطالعه شده است. در این برش، رخنمون خوبی از سنگ آهکهای ژوراسیک میانی ـ بالایی متوسط لایه تا توده ای وجود دارد که در میان خود، بین لایه های نازکی از شیل را دربرگرفته اند. مرز زیرین سازند دلیچای با سازند شمشک در برش مورد مطالعه و اغلب نقاط این منطقه، پوشیده است، اگرچه در برخی رخنمونهای اندک قابل مشاهده است. مرز بالایی این سازند با سازند لار نیز در این منطقه مشاهده نمی شود. برای تعیین رخساره ها و محیط رسوبی سازند دلیچای در برش ری آباد، بررسیهای صحرایی و مطالعه مقاطع نازک میکروسکپی تهیه شده از نمونه های سنگی صورت گرفت. مطالعات انجام شده، به شناسایی سه گروه رخساره ای کربناته وابسته به محیطهای پهنه جزرومدی، لاگون، محیط سدی و ۱۱ ریزرخساره میکروسکپی کربناته در سنگ آهکهای سازند دلیچای منجر گردید که به ترتیب در سه گروه رخساره ای A، B و C نام گذاری شده اند. رخساره های شناسایی شده در مجموع نشانگر زیرمحیطهای یک محیط دریایی کم عمق هستند. با توجه به شواهد رخساره‏ای، نهشته‏های کربناته سازند دلیچای در یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی:   سازند دلیچای; ‏ری آباد; ژوراسیک میانی ـ بالایی; پلاتفرم کربناته رمپ; محیط دریایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2938

بازدید: 1121

تاریخ دریافت: 1392/08/27 , تاریخ پذیرش: 1393/05/06 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد