نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: نئوایکنولوژی ساخت زیست زادی کمیاب Koilosoma (Hitchcock, ۱۸۵۸) در رسوبات آبرفتی ابهررود، استان زنجان، شمال باختری ایران


صفحات: 243-236

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.28846

چکیده
طی مطالعات نئوایکنولوژی، دو نمونه ساخت رسوبی زیست زادی کمیاب Koilosoma (Hitchcock, ۱۸۵۸) در رسوبات آبرفتی ابهررود، شمال باختری ایران، یافت گردید. یکی از این نمونه ها با سطح پوششی حدود یک متر مربع، به صورت فرورفتگیهایی چند ضلعی می باشد. اندازه چند ضلعیها و میزان فرورفتگی آنها یکسان بوده و تقریباً به صورت شش ضلعیهایی جلوه می کنند که با مرز مشخص، آرایشی شبیه لانه زنبور دارند. در مقایسه با نمونه های گزارش شده از ایالات متحده آمریکا، این ساخت زیست زادی ممکن است مربوط به آشیانه یا حفره نوزادان قورباغه باشد. نمونه دوم از نظر ریخت، آرایش و اندازه، مشابه نمونه قبلی است؛ با این تفاوت که به همراه اثرساز خود یعنی رفتگر ماهی sp. Nemacheilus مشاهده شد. جهت قرار گرفتن تمامی این ماهیان یکسان بوده به نحوی که سر ماهیان به سمت بالا دست جریان قرار داشته و هر گودی با یک ماهی اشغال شده بود. این ساخت
زیست زادی که به عنوان اثر تغذیه ای تفسیر می شود و در طی حرکات موجی دسته ای از ماهیها ایجاد شده است.

کلمات کلیدی:   ساخت رسوبی; نئوایکنولوژی; ابهررود; اثرفسیل; Koilosoma.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2029

بازدید: 792

تاریخ دریافت: 1392/09/08 , تاریخ پذیرش: 1393/04/27 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد