نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های مخلوط سیلیسی آواری ـ کربناته سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان ـ شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ)


صفحات: 267-244

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.31249

چکیده
سازند آیتامیر به سن آلبین ـ سنومانین در حوضه رسوبی کپه‌داغ شامل ماسه‌سنگهای دانه ریز تا متوسط، سیلت سنگ، شیل و سنگهای آهکی است. مرز زیرین این سازند با سازند سنگانه به صورت تدریجی و مرز بالایی با سازند آب‌دراز به صورت ناپیوسته است. بررسیهای صحرایی و پتروگرافی سازند آیتامیر در دو برش آرتنج و قرقره، واقع در ناحیه بزنگان، شرق حوضه کپه‌داغ، به شناسایی سه مجموعه رخساره ماسه‌سنگی، گل‌سنگی و سنگ آهکی منجر شده است. بر این اساس، نهشته‌های این سازند در محیطهای دریای باز، حاشیه ساحل، سد و لاگون نهشته شده‌اند. بر اساس مشاهدات صحرایی، تحلیل رخساره‌ها و بررسی چینه‌نگاری سکانسی، ۵ سکانس رسوبی در برش آرتنج و ۴ سکانس در برش قرقره شناسایی شده است. مرز سکانسی زیرین در برشهای مورد مطالعه درون سازند سنگانه قرار دارد و مرز بالایی با سازند آب‌دراز از نوع SB۱ است، اما سایر مرزها از نوع SB۲ است. پاراسکانسهای پیش رونده (TST) بیشتر شامل رخساره‌های مناطق عمیق‌تر و پاراسکانسهای پس رونده (HST) دربردارنده رخساره های کم عمق تر هستند. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در برشهای مورد مطالعه با منحنی جهانی تا حدودی قابل انطباق بوده و اختلافات موجود ناشی از رخدادهای محلی است.

کلمات کلیدی:   محیط رسوبی; چینه نگاری سکانسی; آیتامیر; آلبین ـ سنومانین

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2379

بازدید: 952

تاریخ دریافت: 1392/10/30 , تاریخ پذیرش: 1393/02/08 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد