نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگیها، رخساره های رسوبی و پدیده‌های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران


صفحات: 286-268

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.32961

چکیده
عوامل رسوبی، دیاژنزی و ساختمانی باعث ایجاد ناهمگنی در مخازن کربناته می‌شوند و شناخت این عوامل در مدل سازی این مخازن امری ضروری است. نمودارهای تصویرگر در شناخت ساختها و عوارض رسوبی کوچک مقیاس کمک زیادی می‌کنند. در این پژوهش با آنالیز نمودارهای تصویرگر در چاه‌های مورد مطالعۀ حفر شده در سازند دالان، ۷ الگو شامل الگوی نواری، الگوی نقطه‌ای، الگوی شکستگی، الگوی شکستگیهای القایی، الگوی طبقه بندی مورب، الگوی یکنواخت و الگوی استیلولیت پیشنهاد شده است. این الگوها با نمونه‌های مغزه مقایسه شدند. در نهایت با استفاده از تصاویر آنالیز شده نمودار ریزتصویرگر سازند در نرم افزار تحلیل تصاویر (Jmicro Vision ۱.۲۷) و تلفیق نتایج حاصل از آن با بررسیهای مقاطع نازک، نمودارهای تصویرگر و نمونه‌های مغزه، رخساره‌های زیرمحیطهای مختلف از نظر دانه پشتیبان و گل پشتیبان بودنشان از هم تفکیک شدند. همچنین از میان فرآیندهای دیاژنزی گوناگون، فرآیندهای انحلال فشاری، ندولهای انیدریتی، آشفتگی زیستی و انحلال در نمودارهای تصویرگر شناسایی شدند. این بررسی نشان می‌دهد که در اکثر موارد انطباق خوبی بین نتایج حاصل از نمودار تصویرگر، مقاطع نازک، نمونه‌های مغزه و نمودارهای چاه پیمایی وجود دارد.

کلمات کلیدی:   سازند دالان; نمودار ریزتصویرگر سازند (FMI); رخساره‌های رسوبی; محیط رسوبی; ساخت رسوبی; فرآیندهای دیاژنزی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3087

بازدید: 1272

تاریخ دریافت: 1392/12/12 , تاریخ پذیرش: 1393/04/14 , تاریخ انتشار: 1393/07/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد