نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای نانوفسیلهای آهکی در برش شوشود (شمال بیرجند)


صفحات: 208-217

DOI: 10.22067/sed.facies.v7i2.36776

چکیده
به منظور انجام مطالعات زیست چینه ای برمبنای نانوفسیلهای آهکی، نهشته های کرتاسه در برش شوشود (شمال بیرجند) به ضخامت ۴۸۰ متر نمونه برداری شده اند. این برش چینه شناسی از نهشته های شیلی، مارن، ماسه سنگهای دریایی و سنگ آهکهای ماسه ای تشکیل شده است که در این میان بخشهای شیل و مارنی جهت نمونه برداری مناسب ترند. بر اساس مطالعات تاکسونومیکی، ۱۰ جنس و ۲۵ گونه شناسایی و عکس برداری شده اند. برمبنای نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده در ضخامت مورد مطالعه بایوزونهای CC۲۰، CC۲۱، CC۲۲، CC۲۵ و CC۲۶ از زون بندی Sissingh (۱۹۷۷) پیشنهاد می شود. براساس بایوزونهای تعیین شده، سن توالی مورد بررسی در این برش انتهای کامپانین پیشین تا انتهای ماستریشتین پسین خواهد بود. تنوع و فراوانی پایین گونه ها در این برش گویای شرایط نامساعد محیطی حاکم بر این حوضه جهت حضور نانوپلانکتونهای آهکی بوده ضمن این که عواملی از قبیل دیاژنز نیز سبب حفظ شدگی متوسط تا پایین نانوفسیلها شده است.

کلمات کلیدی:   زیست چینه نگاری; کرتاسه; نانوفسیلهای آهکی; شوشود; بیرجند.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2182

بازدید: 776

تاریخ دریافت: 1393/04/07 , تاریخ پذیرش: 1393/09/18 , تاریخ انتشار: 1394/01/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد