نشریه های علمی انتشارات

دکتر علیرضا عاشوری، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر سید رضا موسوی حرمی، استاد ـ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر فاطمه هادوی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمد علی جعفریان، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان)
دکتر محمد داستانپور، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه تهران)
دکتر مهدی یزدی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان)
دکتر مهدی نجفی، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد