نشریه های علمی انتشارات

انتشار و تألیف:
1- مقالات پژوهشی در فرآیند داوری به‌وسیله هیأت داوران و کارشناسان علمی که از طرف سردبیر یا مدیر مسؤول یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بی‌نام ارزیابی می‌شوند.
2- ملاک ارزیابی مقالات بر اصالت، کیفیت علمی، صحت ارائه و اهمیت پرداختن صحیح به سبک نگارش فارسی است.
3- بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه، مقالات پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
4- نسخه تجدید نظر شده به کمیته تحریریه مربوطه ارائه و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تصمیم کمیته انجام می‌شود.
5- مقالات رد شده در پایگاه اطلاعاتی نشریه نگهداری ‌می‌شوند.
6- پذیرش مقاله منوط به تأیید الزامات قانونی و تسلیم تعهد‌نامه نویسندگان که شامل پذیرفتن مسؤولیت، کپی‌رایت و سرقت علمی است، می‌باشد و پس از آن به‌عنوان مقاله پذیرفته شده در دسته مقالات در نوبت چاپ قرار گرفته و به‌صورت آنلاین نمایش داده می‌شود.
7- سرقت علمی به‌وسیله تیم تحقیق در دانشگاه و ارجاع متقابل آن، قبل از پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد.


نویسندگان:
1- گواهی اصالت مقاله توسط نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به صورت الکترونیکی تسلیم می‌شود، همچنین باید گواهی شود که مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.
2- اصلاحات و نقطه نظرات پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، به مدیر مسؤول نشریه ارجاع داده شود.
3- تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمانها ذکر شود.
4- از گزارش خطا و اشتباهات در آثار منتشر شده که به بهبود کیفیت مقالات کمک می‌کند، استقبال می‌شود.
5- نویسنگان بعد از تکمیل فرآیند ارزیابی مقاله، حق انصراف از چاپ را ندارند.


داوران:
1- رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرآیند داوری مقالات به‌صورت مخفیانه و بی‌نام انجام می‌شود، در حالی‌که حفظ اصالت مقالات در اولویت قرار ‌می‌گیرد.
2- فرآیند داوری باید در اسرع وقت صورت پذیرد و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادات در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده شود.
3-پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه شود.
4- سرقت علمی شامل هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیأت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.
5- داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد امتناع کنند.


سردبیران:
1- همه سردبیران مسؤول (سردبیر، مدیر مسؤول و هیأت تحریریه) اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آنهاست.
2- سردبیران همیشه باید استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.
3- صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود.
4- اصالت و کیفیت مقاله، صحت مطالب ارائه شده و مرتبط بودن با زمینه انتشارات باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقالات باشد.
5- تصمیمات نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود.
6- ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.
7- ویراستاران راه حلی برای مسائل اخلاقی و مشکلاتی از قبیل تقابل نویسندگان در ارتباط با مقالات چاپ شده یا چاپ نشده آنها، پیدا کنند.
8- رد مقالات بر اساس سوء ظن امکان پذیر نمی‌باشد.
9- تضاد منافع میان اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی و بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE)* حل و فصل شود.


بیانیه سرقت علمی آثار:
1- همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) باید توسط اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان اجرایی شود.
2- مقاله در مرحله اول (فرآیند بررسی سردبیر) می‌تواند از روند خارج شود اما زمانی‌که درفرآیند داوری قرار می‌گیرد، انصراف از روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیأت تحریریه است.
3- هر تغییر عمده در مقاله پذیرفته شده با ارائه ادله قابل انجام است.
4- همه اعضای هیأت تحریریه و نویسندگان، باید هر نوع اصلاحی را صادقانه و به‌طور کامل انجام دهند.
5- اخلاق نشر باید در مقاله رعایت شود. سرقت علمی و یا ارائه داده‌های تقلبی موجب می‌شود که نویسندگان به‌عنوان ناقضان قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) تلقی شوند و نام آنها در لیست سیاه این کمیته قرار گیرد، که اتخاذ تصمیم بر عهده هیأت تحریریه است.


http://publicationethics.org*


این مجله عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) نبوده است اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعملهای آن می‌باشد.دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد