این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

داده های نوین درباره مرز فرازنین ـ فامنین در برش کال سردر، شرق طبس، ایران مرکزی

حسین غلامعلیان; نسیبه زارعی; واچیک هایراپطیان; مهناز پروانه نژاد شیرازی

محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه (نئوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغ

محمد خانه باد; طیبه گل افشانی; سید رضا موسوی حرمی; اسداله محبوبی