این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال ‌شرق مشهد

حامد محمديان; محمد حسین محمودی قرائی; اسدالله محبوبي; سید رضا موسوي حرمي; ئارام بايت گل