اين نشريه در پايگاههاي زير نمايه مي‌شود: 1ـ پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشريات کشور 3ـ پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي


دریافت نسخه XML این شماره

Introducing of Nayband Formation Microproblematic fossils in Hasan-Abad section, northwest of Ferdows and their importance in paleoenvironmental studies

امیرحسنخانی امیرحسنخانی; آریایی آریایی; عاشوری عاشوری; قادری قادری

Microfacies analysis and environmental interpretation of the Qom Formation in Chenar area (northwest of Kashan)

بهفروزی بهفروزی; صفری صفری; وزیری مقدم وزیری مقدم

Biostratigraphy of the Qom Formation in south of Sirjan, Kerman according to benthonic foraminifers

حسنی کبوترخانی حسنی کبوترخانی; وزیری Vaziri وزیری; حسینی پور Hoseini pour حسینی پور

Oligo – Miocene Ostracods and thire Paleoecology from Bojan section (Sirjan)

حسینی پور حسینی پور; وزیری وزیری; حسنی کبوترخانی حسنی کبوترخانی

Study and Presentation of Toarcian – Bajocian Plant Macrofossils of Gorakhk-Shandiz Region, North East of Iran

سعادت نژاد سعادت نژاد; قادری قادری; نعیمی قصابیان نعیمی قصابیان