اين نشريه در پايگاههاي زير نمايه مي‌شود: 1ـ پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشريات کشور 3ـ پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي


دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

معرفی استراکدهای میوسن پیشین و پالئواکولوژی آنها در ناحیه جفریز (شمال بافت) کرمان

ترك زاده ماهانی ترك زاده ماهانی; وزیری وزیری; داستانپور داستانپور; خسروی خسروی; حسنی Javad حسنی

فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران)

رئوفیان رئوفیان; سید امامی سید امامی; عاشوری عاشوری; مجیدی فرد مجیدی فرد; ژولی Joly ژولی

اثرفسیلهای سازند سرچشمه (آپسین) در برش ناودیس خور (شمال مشهد) و کاربرد آنها در تفسیر شرایط رسوبی

موسوی زاده موسوی زاده; محبوبی محبوبی; موسوی حرمی موسوی حرمی; محمودی قرایی Mahmoudi Gharaie محمودی قرایی; نجفی Nadjafi نجفی