نشریه های علمی انتشارات

این صفحه نشان دهنده موارد مهم بروزرسانی میباشد که در این نشریه اتفاق افتاده است مانند شماره های جدید نشریه و یا اطلاعیه ها. میتوانید از طریق RSS برای این اطلاع رسانی ها ثبت نام کنید. برای این کار بر روی تصویر سمت راست کلیک کنید. ویا از طریق ایمیل اقدام کنید.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

» 1393/09/28

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1393/09/28

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1393/09/28

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1393/09/28

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1393/05/14

یک شماره نشریه منتشر شده است

» 1393/01/04

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1393/01/04

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1392/10/04

یک شماره نشریه منتشر شده است

» 1392/10/01

یک شماره نشریه منتشر شده است

» 1391/12/16

یک شماره نشریه منتشر شده است

» 1391/11/30

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1391/11/30

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1391/11/30

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است

» 1391/04/06

یک شماره نشریه منتشر شده است

» 1391/03/03

یک اطلاعیه جدید ایجاد شده است1 - 15 (15)


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد