نشریه های علمی انتشارات

آدرس ایمیل و رمز عبور خود را در پائین وارد کنید تا اشتراک خود را برای اطلاع رسانی از طریق ایمیل لغو کرده باشید. اگر رمز عبور خود را بیاد نمی آورید، رمز عبور را خالی بگذارید تا بدین رسیله رمز جدیدی برایتان ارسال شود.

 راهنما
ایمیل:
رمز عبور:
 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد