پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 2 شماره 1 (1388) Facies analysis and sedimentary environment of mixed carbonate-siliciclastic deposits of Shirgesht Formation in Kalmard Block, Centeral Iran حسینی برزی حسینی برزی , بایت گل بایت گل چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Sea level change interpretation of Caspian Sea by using magnetic susceptibility data of bottom sediments شاه کرمی شاه کرمی , رحیم پور بناب رحیم پور بناب , علیزاده کتک لاهیجانی علیزاده کتک لاهیجانی , لروی لروی , شاه حسینی شاه حسینی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Nannostratigraphy of Sanganeh Formation in Mozduran section (Kopet- Dogh) بداقی بداقی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Microfacies analysis and depositional environment of the Qom Formation in the Jazeh area (South of Kashan) محمدی محمدی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Paleontology and paleobiogeography of Scleractinian corals in Rudist - Bearing carbonate units of Tarbur Formation, Semirom section خزائی خزائی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Ferruginous oolitic limestone in Shishtu Formation (Late Devonian) and the role of Microbial activities in their formation محمودی قرائی محمودی قرائی , عاشوری Reza عاشوری , خانه باد خانه باد , قادری قادری چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Encountered plant macrofossils of Shemshak Formation in Ghoznavi - Fasian area, along Shahrud - Azadshahr road (Eastern Alborz), Northern Iran: Regional stratigraphic implications and Palaeoclimatic condition نجفی حاجی پور نجفی حاجی پور چکیده
دوره 2 شماره 1 (1388) Tectonics setting of sedimentary facies in the Kopet-Dagh Basement قائمی قائمی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Nannostratigraphy of Gurpi Formation in south Ilam (Kavar section) هادوی هادوی , شکری شکری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Biostratigraphy of Abderaz Formation in Hamam-Ghaleh section based on foraminifera and its comparison with the type section وحدتی راد وحدتی راد , وحیدی نیا وحیدی نیا چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Introducing of Nayband Formation Microproblematic fossils in Hasan-Abad section, northwest of Ferdows and their importance in paleoenvironmental studies امیرحسنخانی امیرحسنخانی , آریایی آریایی , عاشوری عاشوری , قادری قادری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Study and Presentation of Toarcian – Bajocian Plant Macrofossils of Gorakhk-Shandiz Region, North East of Iran سعادت نژاد سعادت نژاد , قادری قادری , نعیمی قصابیان نعیمی قصابیان چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Microfacies analysis and environmental interpretation of the Qom Formation in Chenar area (northwest of Kashan) بهفروزی بهفروزی , صفری صفری , وزیری مقدم وزیری مقدم چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Biostratigraphy of the Qom Formation in south of Sirjan, Kerman according to benthonic foraminifers حسنی کبوترخانی حسنی کبوترخانی , وزیری Vaziri وزیری , حسینی پور Hoseini pour حسینی پور چکیده
دوره 2 شماره 2 (1388) Oligo – Miocene Ostracods and thire Paleoecology from Bojan section (Sirjan) حسینی پور حسینی پور , وزیری وزیری , حسنی کبوترخانی حسنی کبوترخانی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) مطالعه سازند آب تلخ برمبنای استراکودها به منظور تعیین پالئواکولوژی و محیط رسوبی قدیمه در برش بافرجی سلیمان نوری سلیمان نوری , علامه علامه , ترشیزیان ترشیزیان , شریفیان عطار شریفیان عطار چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد) ریوندی ریوندی , نجفی نجفی , موسوی حرمی موسوی حرمی , محبوبی محبوبی , وحیدی نیا وحیدی نیا چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب فیروزآباد کلنات کلنات , وزیری مقدم وزیری مقدم , طاهری طاهری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) میکروبایواستراتیگرافی مرز سنومانین ـ تورونین در برش شوراب (شرق حوضه کپه داغ) عبدالشاهی عبدالشاهی , وحیدی نیا وحیدی نیا , عاشوری عاشوری , رحیمی رحیمی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) چینه نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند سروک در جنوب غرب فیروزآباد صفدری ادیمی صفدری ادیمی , وزیری مقدم وزیری مقدم , صیرفیان صیرفیان , غبیشاوی غبیشاوی , طاهری طاهری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره‌های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس خانه باد خانه باد , موسوی حرمی موسوی حرمی , صباغ بجستانی صباغ بجستانی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) بایواستراتیگرافی و بررسی روند تکاملی اربیتولینها در توالی سریهای رسوبی کرتاسه در حاشیه شرقی بلوک لوت، جنوب غرب قاین بابازاده بابازاده , رئیس السادات رئیس السادات , احراری احراری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1389) ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب‌دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی محمودی قرائی محمودی قرائی , کریمیان طرقبه کریمیان طرقبه , وحیدی نیا وحیدی نیا چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) اثرفسیلهای سازند سرچشمه (آپسین) در برش ناودیس خور (شمال مشهد) و کاربرد آنها در تفسیر شرایط رسوبی موسوی زاده موسوی زاده , محبوبی محبوبی , موسوی حرمی موسوی حرمی , محمودی قرایی Mahmoudi Gharaie محمودی قرایی , نجفی Nadjafi نجفی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) رئوفیان رئوفیان , سید امامی سید امامی , عاشوری عاشوری , مجیدی فرد مجیدی فرد , ژولی Joly ژولی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) دوکفه‌ایهای رودیست (خانواده رکوئینیده) در رسوبات کرتاسه پیشین جنوب غرب قاین، شرق ایران؛ مطالعه ارتباط دیرینه زیست جغرافیایی آنها خزاعی خزاعی , رئیس السادات رئیس السادات , اسدی اسدی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام بلمكی بلمكی , اصغریان رستمی اصغریان رستمی , وحیدی‌نیا وحیدی‌نیا , محمدی محمدی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) زیست چینه نگاری سازند قم در ناحیه چنار (شمال غرب کاشان) بر اساس روزن‌داران و تطابق آن با برخی از نقاط ایران مرکزی بهفروزی بهفروزی , صفری صفری , وزیری مقدم وزیری مقدم چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) معرفی استراکدهای میوسن پیشین و پالئواکولوژی آنها در ناحیه جفریز (شمال بافت) کرمان ترك زاده ماهانی ترك زاده ماهانی , وزیری وزیری , داستانپور داستانپور , خسروی خسروی , حسنی Javad حسنی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) بررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ رئیس‌السادات رئیس‌السادات , محبوبی محبوبی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1389) رخساره‌ها و محیطهای رسوبی نهشته‌های آواری سازند آسماری در چاه شماره 61 آغاجاری امین رسولی امین رسولی , لاسمی لاسمی , ظاهری ظاهری چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) تاریخچه دیاژنز زوج لایه‌های گل سفید ـ مارن آهکی در سازند آب‌دراز، شرق حوضه کپه‌داغ لیلی Fateh Bahari فاتح بهاری , اسدالله محبوبی , محمد حسین محمودی قرائی , سید رضا موسوی حرمی چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) مطالعه مرجانهای سرپوخووین (نامورین پیشین) سازند سردر در برش زلودو، کوههای ازبک کوه (خاور ایران مرکزی) مهدی بادپا , علیرضا عاشوری , کاوه خاکسار چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان ـ سرچشمه در برش قلعه زو (غرب کپه‌داغ) محمد انور محقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) زیست چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان) رضوان دهقان , امرالله صفری چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند سرچشمه در برش روستای ددانلو ـ جنوب شرق قوچان (خراسان رضوی) محسن علامه , حبیب الله ترشیزیان , نوید حبیب‌اللهی چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) توصیف سیستماتیک، پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی دوکفه‌ایهای اویستر سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ میر امیر صلاحی , محمد وحیدی نیا چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش هنوج (غرب کرمان) احمد لطف آباد عرب , محمد رضا وزیری چکیده
دوره 4 شماره 1 (1390) میکروفاسیس و محیط رسوبی مخزن آسماری ـ جهرم در چاههای شماره 2، 10 و 11 میدان نفتی گل‌خاری وحید حسنوند , حسن محسنی , مجتبی همایی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1387) پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهرآباد و شرق بجستان كریمپور Hasan كریمپور , عاشوری Reza عاشوری , سعادت سعادت , قورچی روكی قورچی روكی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1390) آنالیز رسوبات دانه درشت ژوراسیک میانی در بخش شرقی حوضه رسوبی کپه داغ، ایران مهدی رضا پورسلطانی , مصطفی کارگر چکیده
دوره 5 شماره 1 (1391) اثرفسیلهای قاره‌ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور داوود دهنوی , محمد حسین محمودی قرایی , موسوی حرمی موسوی حرمی , فرزین قائمی چکیده
جلد 10، شماره 1، سال 1396 اثرمجموعه‌ها و اهميت محيطي آن‌ها در سازند جيرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهميرزاد، البرز مركزي محمود شرفی , اسد اله محبوبی , سید رضا موسوی حرمی , حسین مصدق چکیده
دوره 1 شماره 1 (1387) ارزیابی اثرات آبرفت و طبقه بندی زمین در شهر مشهد بر اساس روش نسبت طیفی امواج خرد لرزه ای ناصر حافظی مقدس , محمدرضا قائم مقاميان , اعظم قزی چکیده
جلد 10، شماره 1، سال 1396 ارزیابی پتروفیزیکی و شواهد ژئوشیمیایی جهت تعیین کانی شناسی اولیه کربنات‌های سازند ایلام در برش سطحی عسلویه و میدان گازی پارس جنوبی نازیلا شیرویه نسب , رقیه فلاح بگتاش , محمدحسین آدابی , میررضا موسوی چکیده
جلد 9، شماره 1، سال 1395 ارزیابی ژئومتریک ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان) حامد رضایی , آرش امینی چکیده
جلد 6، شماره 2، سال 1392 استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو جواد ربانی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری چکیده
جلد 8، شماره 2، سال 1394 انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال ‌شرق مشهد حامد محمديان , محمد حسین محمودی قرائی , اسدالله محبوبي , سید رضا موسوي حرمي , ئارام بايت گل چکیده
جلد 6، شماره 1، سال 1392 بررسی تأثیر ویژگیهای سنگ شناسی بر توسعه عوارض کارستی در واحدهای سنگی کربناته رشته کوه شتری، شرق ایران طیبه اشرف , غلامرضا میراب شبستری , بهروز اعتباری چکیده
جلد 6، شماره 2، سال 1392 بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی الهام مجتهدین , فاطمه هادوی , راضیه لک چکیده
1 الی 25(از مجموع 142 مورد) 1 2 3 > >>