اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 214
تعداد نویسندگان 410
تعداد مقالات ارسال شده 554
تعداد مقالات رد شده 259
درصد عدم پذیرش 47
تعداد مقالات پذیرفته شده 220
درصد پذیرش 40

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار: دوفصلنامه

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین زمان تقریبی بررسی اولیه مقاله و اعلام نظر به نویسنده (آغاز فرایند داوری): 2 هفته

میانگین زمان داوری: 3 ماه

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

 

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت می‌کند. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیط‌های زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی و بررسی محیط‌های رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روش‌های تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی، چینه نگاری سکانسی و لرزه‌ای، تکتونیک و رسوب‌گذاری، زمین شناسی نفت و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبط هستند. این نشریه دارای امتیاز علمی از کمیسیون بررسـی نشـریات علـمی کشـور، به زبان فارسی و با چکیده مبسوط انگلیسی به صورت دو شماره در سال منتشر می‌گردد. نشریه رخساره‌های رسوبی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان