اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 174
تعداد نویسندگان 374
تعداد مقالات ارسال شده 527
تعداد مقالات رد شده 250
درصد عدم پذیرش 47
تعداد مقالات پذیرفته شده 197
درصد پذیرش 37

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت می‌کند. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیط‌های زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی و بررسی محیط‌های رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روش‌های تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی، چینه نگاری سکانسی و لرزه‌ای، تکتونیک و رسوب‌گذاری و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبط هستند. این نشریه دارای امتیاز علمی از کمیسیون بررسـی نشـریات علـمی کشـور، به زبان فارسی و با چکیده مبسوط انگلیسی به صورت دو شماره در سال منتشر می‌گردد. نشریه رخساره‌های رسوبی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

3. تأثیر واحدهای رسوبی در ترکیب و کیفیّت آب: مثالی از حوضه آبریز کارده، شمال شرق مشهد، ایران

صفحه 35-52

10.22067/sed.facies.v12i1.67331

مهدی رضا پورسلطانی؛ نسترن کاظمی زنجانی لطف آبادی؛ محمد ابراهیم فاضل ولی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
۲۰۰۸-۷۸۷X
شاپا الکترونیکی
2717-3410

بانک ها و نمایه نامه ها